TWZ ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (?บริษัท?) ก่อตั้งจากประสบการณ์การเป็นผู้จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์สื่อสาร ของนายพุทธชาติ รังคสิริ ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มการเปิดร้านจำน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นรายแรกในศูนย์การค้ามาบุญครอง? ต่อมาในวันที่ 22 ธันวาคม 2536 จึงจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท พี.ซี.คอมมูนิเคชั่น แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจํานวน 1,000,000 บาท ??โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจเป็น?? ผู้จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์สื่อสาร และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในปี 2547? จากการที่ผู้บริหารมีประสบการณ์ ความสามารถและมีความชำนาญในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม? ส่งผลทำให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการขายปลีกและการขายส่ง .ปัจจุบันบริษัทมีตัวแทนจำหน่ายกว่า 500 รายทั่วประเทศ และมีสาขาทั้งหมดจำนวน 36 แห่งซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใน Prime Area โดยแบ่งเป็น 22 สาขาภายใต้ชื่อ ?Telewiz? และ 4 สาขา ภายใต้ชื่อ ?Telewiz Express? 9 สาขา ภายใต้ชื่อ ?TWZ Shop?? 1 สาขา ภายใต้ชื่อ ?Nokia Shop?

บริษัทได้รับสิทธิแฟรนไชส์ร้านเทเลวิซจาก บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (?AIS?) ตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 10 ปี ทั้งนี้บริษัทได้รับรางวัลดีเด่นด้านการขายและงานบริการจาก AIS อย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10 ปี ทำให้บริษัทได้รับการสนับสนุนจาก AIS เป็นอย่างดี ?ทั้งในด้านการจัดโปรโมชั่น? การส่งเสริมการขายต่างๆ? จากการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีมาโดยตลอด

ในปี 2551 บริษัทเริ่มจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้ชื่อ ?TWZ? และ ?NOKTEL? ซึ่งเป็นตราผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยบริษัทนำสินค้าเข้าจากประเทศจีน? ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคให้การยอมรับในสินค้าจากประเทศจีนมากขึ้น เนื่องจากสินค้าดังกล่าวมีราคาถูกและมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี? โดยบริษัทมียอดจำหน่ายสินค้าดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง? นอกจากนี้เพื่อเพิ่มความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ของบริษัท และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่? บริษัทจึงเป็นตัวแทนจําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับผู้จัดจำหน่ายจำนวน 3 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จำกัด บริษัท เอ็มลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ?และ บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จำกัด? ?รวมทั้งมีการซื้อเพิ่มเติมจากตัวแทนจำหน่ายรายอื่นในประเทศอีกด้วย

เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์? เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2551? บริษัทจึงได้เข้าทำสัญญาสิทธิการเช่าที่ดินจากการรถไฟแห่งประเทศไทย บนถนนรัชดาภิเษก เนื้อที่ประมาณ 6,126 ตารางเมตร มูลค่า 88.30 ล้านบาท โดยสัญญามีอายุ 24 ปี เพื่อก่อสร้างโฮมออฟฟิศเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งทำเลดังกล่าวเป็นทำเลที่ดีติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ตินรัชดาภิเษก ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มรายได้และกำไรให้กับบริษัทได้ในอนาคต โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างตามแบบที่ได้รับอนุญาต (ส่วนแรก) คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จภายในปี 2555

เพื่อเป็นการรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ในปี 2548? บริษัทจึงได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 240.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 240 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน พร้อมทั้งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในกลุ่มเทคโนโลยีหมวดสื่อสาร และใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า ?TWZ? และเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2548 เป็นต้นมา และเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับหุ้นสามัญของบริษัท ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.10 บาท โดยจากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 240.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 240 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เปลี่ยนแปลงใหม่เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 240.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยบริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ที่กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551

และเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ได้อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 600 ล้านหน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญ ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ในราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้นละ 0.90 บาท รวมทั้งอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 60 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 600 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 240 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท? โดยจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 22 เมษายน 2553 พิจารณาอนุมัติต่อไป

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TWZ ได้ที่เว็บบอร์ดเลยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *