UNIQ ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (?บริษัท?) ก่อตั้งขึ้นในปี 2537 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท บริษัทก่อตั้งโดยกลุ่มวิศวกรซึ่งมีความเชี่ยวชาญในงานวิศวกรรมและเทคโนโลยีทางวิศวกรรม นำโดยนายประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย (ซึ่งได้ลาออกจากบริษัทเมื่อ วันที่ 21 มกราคม 2549 และกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2551) ต่อมาในปี 2543 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่จากตระกูลสุวิวัฒน์ธนชัย เป็นนางสาวสมใจ ประทุมทอง อย่างไรก็ตาม ในปี 2548 นางสาวสมใจ ประทุมทองได้ขายหุ้นคืนให้กับกลุ่มสุวิวัฒน์ธนชัย ทำให้กลุ่มสุวิวัฒน์ธนชัย กลับเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ทั้งนี้ ในระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2548 บริษัทได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และหุ้นสามัญของบริษัทได้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศและทำการซื้อขายเป็นวันแรกในวันที่ 30 มีนาคม 2550 โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 781.25 ล้านบาท และมีทุนเรียกชำระแล้ว 625.00 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่กลุ่มสุวิวัฒน์ธนชัย โดยมีประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการคือ นางสาวกรภัทร์? สุวิวัฒน์ธนชัย

บริษัทประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในด้านบริหารการจัดการและการเลือกใช้เทคโนโลยีระดับสูงให้เหมาะสมเช่น งานก่อสร้างสะพานโครงสร้างเหล็กและ

สะพานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก งานก่อสร้างอุโมงค์รถยนต์ลอดใต้ทางแยก งานก่อสร้างทางพื้นคอนกรีต

เสริมเหล็กและแอลฟัลท์ติกคอนกรีต งานระบบสาธารณูปโภคใต้ดินทั้งไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ งานก่อสร้างเขื่อนและกำแพงกันดินเป็นต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานมูลค่าโครงการรวมประมาณ 9,677.17 ล้านบาท โดยมีมูลค่างานที่ยังไม่ได้ก่อสร้างเท่ากับ 6,370.19 ล้านบาท (ดูรายละเอียดงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบได้ใน ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 3 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์) นอกจากนี้ยังมีงานที่ชนะการประกวดราคา และอยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญาอีกประมาณ 1,589.70 ล้านบาท

บริษัทมีกลุ่มลูกค้าที่สำคัญ คือภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่น กรุงเทพมหานคร กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นต้น เนื่องจากผลงานของบริษัทได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางถึงคุณภาพและการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพสูง ส่งผลให้บริษัทได้มีโอกาสรับงานจากภาครัฐบาลอย่างสม่ำเสมอ และได้รับการจัดอันดับผู้รับเหมา

ชั้นสูงสุดในหลายหน่วยงานของภาคราชการ

ในโครงการรับเหมาก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่มูลค่าโครงการสูง หรือเป็นโครงการที่ต้องอาศัยความชำนาญหรือเทคโนโลยีเฉพาะด้าน หรือมีข้อกำหนดจากผู้ว่าจ้างโดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้าร่วมประมูลโครงการนั้นๆ จะมีการร่วมทุนกับบริษัทอื่นในลักษณะของกิจการร่วมค้า (Joint Venture) และกลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน (Consortium) ดังเช่นที่บริษัทร่วมลงทุนกับบริษัทก่อสร้างชั้นนำ เช่น บริษัท คาจิม่า คอร์ปอเรชั่น จำกัดและบริษัท โตคิว คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำของโลกจากประเทศญี่ปุ่น และ บริษัท ชุนโว คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหารรวมทั้งเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ และพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น

จากการที่ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารของบริษัทมีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์?? ในปี 2545 บริษัทจึงขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเข้าซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในโครงการเรสซิเดนท์ อิน เดอะ พาร์ค (เดิมชื่อ ?สรานนท์?) จากบริษัท โลยัลตี้ เรียลเอสเตท แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด มูลค่า 224.03 ล้านบาทและบริษัท โลยัลตี้ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด มูลค่า 152.61 ล้านบาท รวมมูลค่า 376.64 ล้านบาท ซึ่งทั้ง 2 บริษัทข้างต้นเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสุวิวัฒน์ธนชัย ประกอบไปด้วยที่ดิน 35-2-73.5 ไร่ และสิ่งปลูกสร้าง 15 หลัง ที่ถนนติวานนท์ ตำบลปากเกร็ด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี ซึ่งเป็นโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์สำหรับกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงระดับสูง และในปี 2547 ได้เข้าลงทุนใน บริษัท??? ยูนิค เรียลเอสเตท แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (เดิมเป็นของกลุ่ม?????????????? สุวิวัฒน์ธนชัย โดยในขณะที่บริษัทเข้าลงทุน บริษัทถือหุ้นใหญ่โดยนางสาว สมใจ ประทุมทอง) เพื่อประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้การขยายธุรกิจดังกล่าว นอกจากจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทอีกทางหนึ่งแล้ว ยังเป็นการใช้ทรัพย์สินของบริษัทที่มีอยู่ เช่น บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร เป็นต้น ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของ UNIQ ได้ที่เว็บบอร์ดครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *