UPF บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯดำเนินธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตยางยืด (Elastic Manufacture)? มายาวนานกว่า 36 ปี ภายใต้เครื่องหมายการค้า ?วีนัส? (VENUS) ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานOEKO-TEX STANDARD100 ทุกปี?? และปี 2552 ทางบริษัทฯ เริ่มปรับปรุงผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของ EU FLOWER และผลิตภัณฑ์ส่วน Elastic Webbing ได้รับการรับรองทางการแพทย์ตามมาตรฐานขององค์การอาหารและยา (อย.)

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์หลัก 3 กลุ่ม ดังนี้

  1. เส้นยางยืดและแถบยางยืด (Rubber Thread & Rubber Tape)
  2. ยางยืดถัก (Elastic Braid)
  3. ยางยืดทอ (Elastic Webbing)

การประยุกต์ใช้ (Product Application)

เส้นยางยืด (Rubber Thread) ใช้เป็นส่วนประกอบของส่วนขาและเอวของผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ (Baby Diaper & Adult Diaper) และใช้เป็นส่วนประกอบของผ้าอนามัย (Sanitary Napkin) ตลอดจนนำไปใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ยางยืดต่างๆ

แถบยางยืด (Rubber Tape) นำไปผลิตเป็นส่วนประกอบของชุดว่ายน้ำ ชุดชั้นใน และเครื่องแต่งกายทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี

ยางยืดถัก (Elastic Braid) ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตเสื้อผ้าสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ชุดกีฬา ชุดนอน หรือนำไปประยุกต์ใช้ตามความต้องการของลูกค้า

ยางยืดทอ (Elastic Webbing) นำไปผลิตเป็นส่วนประกอบของชุดชั้นในสำหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ตลอดจนเสื้อผ้าเด็กและผู้ใหญ่? , เข็มขัดพยุงหลัง

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ตลาดต่างประเทศเป็นตลาดหลัก โดยมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 67 สำหรับตลาดในประเทศมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 33 รายได้จากผลิตภัณฑ์เส้นยางยืดและแถบยางยืด มีรายได้จากการขายประมาณร้อยละ 73 ส่วนผลิตภัณฑ์ยางยืดถัก ประมาณคิดเป็นร้อยละ12 และผลิตภัณฑ์ยางยืดทอ ประมาณ คิดเป็นร้อยละ 15

กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจของโลกที่หดตัว จึงได้วางแผนในการปรับตัวและรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยการมุ่งศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด ประกอบกับการแสวงหาตลาดใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น โดยอาศัยจุดเด่นทางด้านคุณภาพและมาตรฐาน ประกอบกับราคาที่สมเหตุสมผล (Rational Price) เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน นอกจากนี้ ได้มีการจัดทำลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งมุ่งเน้นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและมั่นใจในคุณภาพสินค้าและบริการ

ลักษณะลูกค้า

ลูกค้าของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย (ผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก) ซึ่งมีอยู่ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ กลุ่มลูกค้าที่เลือกความคุ้มค่า ซึ่งให้ความสำคัญทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการรับรองคุณภาพ มากกว่าความต้องการสินค้าราคาถูก? สามารถแบ่งได้ 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

  1. ผู้ผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูป (Diaper)
  2. ผู้ผลิตเครื่องแต่งกาย (Apparel)
  3. ผู้จัดจำหน่าย ได้แก่ ผู้ค้าปลีก และผู้ค้าส่ง

การจัดจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทฯ ดำเนินการจัดหน่ายสินค้า ได้ทำการติดต่อกับลูกค้าโดยตรง ประกอบกับการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อคู่ค้า จึงมีพันธมิตรทางการค้า ซึ่งได้ช่วยแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จากลูกค้าเดิมไปสู่ลูกค้ารายใหม่? นับได้ว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าออกสู่ตลาดใหม่เพิ่มมากขึ้น

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม และสภาพการแข่งขันในอนาคต

จากสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยทั่วโลกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ทำให้อุตสาหกรรมต่างๆได้รับผลกระทบ สำหรับบริษัทฯ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเป็นตลาดที่มีนัยสำคัญและได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก เนื่องจากกลุ่มลูกค้าดังกล่าว ต่างเป็นผู้ผลิตเสื้อผ้าส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ

แนวโน้มในอนาคตอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม จะเหลือเพียงผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูงจำนวนไม่มากรายที่จะสามารถแข่งขันในตลาดได้ ประกอบกับผู้ผลิตในต่างประเทศได้ให้ความสำคัญในการย้ายฐานการผลิตจากเดิมมาสู่ทวีปเอเซียมากขึ้น ทำให้ระดับการแข่งขันในอนาคตเพิ่มมากขึ้น ผู้ผลิตจะต้องมีการพัฒนาทั้งในส่วนของการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้เกิดต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ รวมถึงทางด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากลต่างๆ นอกจากนี้ยังต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ทางบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้ธุรกิจมีศักยภาพในการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืน ประกอบกับการเอาใจใส่ป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อสังคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *