UST บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ?เดิมชื่อ บริษัท ยูไนเต็ด ชูการ์ เทอร์มินัล จำกัด? โดยนายสุนทร ว่องกุศลกิจ นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ นายกมล ว่องกุศลกิจ นายฮัก ผาณิตพิเชฐวงศ์ นายวิบูลย์ ผาณิตวงศ์ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ และนายไชยรัตน์ ผาณิตพิเชฐวงศ์ พร้อมใจกันเข้าชื่อทำหนังสือบริคณห์สนธิ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2519 เริ่มก่อการตั้งบริษัทจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 50 ล้านบาท มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 243 ซอยหลังวัดหัวลำโพง แขวงสี่พระ ยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ด้วยความสนับสนุนจากบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด โดยลงทุนสร้างคลังสินค้าที่ทันสมัยบนเนื้อที่กว่า 26 ไร่ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอพระสมุทรเจดีย์? จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อใช้ขนถ่ายและเก็บรักษาสินค้าน้ำตาลทรายด้วยระบบสายพานลำเลียงเป็นแห่งแรกของประเทศไทย และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บริษัทได้เปิดให้บริการคลังสินค้าตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2521 จนกระทั่ง ปี 2537 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท เพื่อนำเงินไปลงทุนในบริษัท มิตรผลคลังสินค้า จำกัด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 80 ?ในปี 2541 บริษัทมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกครั้ง จำนวน 200 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ สิ้นปี 2541 จำนวนทั้งสิ้น 400 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 40 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท มีทุนที่ชำระแล้วจำนวนทั้งสิ้น 387,718,120 บาท

ต่อมา บริษัทได้ซื้อที่ดินบริเวณริมถนนสายอยุธยา ? อ่างทองซึ่งติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งอยู่ที่ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง จำนวนเนื้อที่ 37 ไร่ 1 งาน 85 ตารางวา ปัจจุบันบริษัทมีคลังสินค้าจำนวน 3 หลัง ขนาดพื้นที่รวม 13,800? ??ตารางเมตร

บริษัทฯ ได้พัฒนาและขยายการดำเนินกิจการ ?ณ คลังสินค้าจังหวัดสมุทรปราการ โดยลงทุนสร้างคลังสินค้าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบการขนสินค้าบรรจุกระสอบด้วยชะลอมสายรัด ขนาด 1.5 ตัน ขึ้นมาทดแทนการใช้แรงงาน ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถขนสินค้าบรรจุกระสอบได้ครั้งละจำนวนมาก และมีความสะดวกและรวดเร็วกว่าการใช้แรงงาน อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทฯ ประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานกรรมกร

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
1.ให้บริการสถานที่เก็บสินค้า
2.ให้บริการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกที่นำสินค้าเข้ามาเก็บในคลังสินค้า
3.การขนถ่ายสินค้าเข้าเก็บโดยระบบสายพานลำเลียง, ชะลอมสายรัด และแรงงานกรรมกร
4.การขนถ่ายสินค้าส่งมอบเรือเดินสมุทรที่เข้ามารับสินค้าน้ำตาลทราย
5.การขนถ่ายสินค้าจากเรือเดินสมุทรเพื่อนำเข้ามาจัดเก็บในคลังสินค้า
6.การขนส่งและขนถ่ายสินค้าโดยศูนย์บรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ (CFS)
7.ให้บริการท่าเทียบเรือเดินสมุทร
8.ให้บริการสินค้าผ่านท่า
9.ให้บริการในการบรรจุสินค้าเป็นแบบกระสอบ (Packaging)
10.ให้เช่าพื้นที่สำหรับเก็บสินค้าทั่วไป
11.ให้บริการขนส่งสินค้าทางรถไฟและรถบรรทุก
12.ลงทุนในกิจการอื่นๆ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

1. ให้บริการสถานที่เก็บสินค้า

2. ให้บริการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกที่นำสินค้าเข้ามาเก็บในคลังสินค้า

3. การขนถ่ายสินค้าเข้าเก็บโดยระบบสายพานลำเลียง, ชะลอมสายรัด และแรงงานกรรมกร

4. การขนถ่ายสินค้าส่งมอบเรือเดินสมุทรที่เข้ามารับสินค้าน้ำตาลทราย

5. การขนถ่ายสินค้าจากเรือเดินสมุทรเพื่อนำเข้ามาจัดเก็บในคลังสินค้า

6. การขนส่งและขนถ่ายสินค้าโดยศูนย์บรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ (CFS)

7. ให้บริการท่าเทียบเรือเดินสมุทร

8. ให้บริการสินค้าผ่านท่า

9. ให้บริการในการบรรจุสินค้าเป็นแบบกระสอบ (Packaging)

10. ให้เช่าพื้นที่สำหรับเก็บสินค้าทั่วไป

11. ให้บริการขนส่งสินค้าทางรถไฟและรถบรรทุก

12. ลงทุนในกิจการอื่นๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *