UTP บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2533 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระดาษคราฟท์ซึ่งใช้สำหรับอุตสาหกรรมหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ โดยมีกลุ่มชินเศรษฐวงศ์ (ถือหุ้นร้อยละ 41 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดในปัจจุบัน) และกลุ่มมังกรกนกเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถือหุ้นร้อยละ 10 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดในปัจจุบัน)

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตกระดาษคราฟท์เพื่อจัดจำหน่ายให้กับโรงงานผู้ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ซึ่งกระดาษที่บริษัทฯ ผลิตแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

1. กระดาษคราฟท์สำหรับทำผิวกล่อง (Kraft Liner Board)

2. กระดาษคราฟท์สำหรับทำลอนลูกฟูก (Corrugating Medium)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *