VARO บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) เริ่มประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอลูมิเนียม เมื่อปี พ.ศ. 2522 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2537 บริษัทในกลุ่ม? Mitsubishi ได้เข้าถือหุ้นรวมกันคิดเป็น 20% ??ของทุนจดทะเบียนเมื่อปลายปี 2538 ??ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน? 500,000,000 ?บาท ?แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100,000,000? หุ้น ?ทุนชำระแล้ว 452,804,105 บาท? แบ่งเป็นหุ้นสามัญ ?90,560,821 ??หุ้น ?มูลค่าหุ้นละ? 5? บาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทจะดำเนินการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ผลิตและจัดจำหน่ายอลูมิเนียมกึ่งสำเร็จรูป โดยจะนำเข้าอลูมิเนียมแท่ง (อินกอท) มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมม้วนหรือแผ่นชนิดต่าง ๆ เพื่อจำหน่ายเป็นวัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูปและสำเร็จรูป (Semi Finished & Finished Product) ให้กับผู้ผลิตอื่น ซึ่งจะนำไปผลิตเป็นสินค้า หรือเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าประเภทอื่น ๆ ต่อไป ?โดยบริษัทไม่มีบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม? ?ปัจจุบันนับว่าบริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าอลูมิเนียมที่ได้รับการยอมรับของลูกค้าอย่างกว้างขวาง ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในสายการผลิตปลายทาง ประเภทโรงงานต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งลูกค้าภายในประเทศรวมถึงบริษัทต่างชาติที่ตั้งโรงงานอยู่ในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ผลิตเพื่อการส่งออก (Export zone) และลูกค้าต่างประเทศโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทมีช่องทางการจำหน่ายหลักๆ โดยพนักงานขาย? ของบริษัทฯ เอง ?และผ่านผู้จัดจำหน่าย คือ MALC Thai Co., Ltd.

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมม้วนแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้การรับรอง ISO 9001 : 2008โดยปัจจุบันมีโรงงานที่ใช้ในการผลิตจำนวน? 4 ?โรง? อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ? มีกำลังการผลิตโดยรวมประมาณ 1,800 ตัน/เดือน ?มีพนักงานและพนักงานของผู้รับจ้างเหมาทั้งหมด ?307? คน ?บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงเครื่องจักร-กระบวนการผลิตและได้นำก๊าซธรรมชาติมาใช้เป็นพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงที่ใช้อยู่เดิม? ซึ่งสามารถลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่ง

ในปี 2552? บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าทั้งสิ้น 1,442.97 ?ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 24.15% ??มีการโอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 54.77 ล้านบาท มีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 61.97 ล้านบาท? หรือเท่ากับ ?0.68 ?บาทต่อหุ้น ?มีสินทรัพย์ 2,084.08 ล้านบาท? มีทรัพย์สินหมุนเวียน 889.66 ล้านบาท สินทรัพย์ถาวร 1,172.02 ?ล้านบาท? หนี้สินหมุนเวียน 769.67 ?ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,231.75 ล้านบาท? สำหรับอัตราส่วนทางการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ ?โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 1.16? อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่? 0.69 มูลค่าทางบัญชี ณ สิ้นปี 2552? อยู่ที่ 13.60 บาท ?ต่อหุ้น

ส่วนผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคนิคตามสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิคจาก Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. ?สามารถเริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ในปี 2552 และผ่านการทดสอบ/ทดลองใช้จากลูกค้า จนเป็นที่ยอมรับแล้ว โดยมียอดขายเพิ่มขึ้นตามลำดับ

สำหรับในปี 2553 นี้ เชื่อว่าผลกระทบจากปัญหาการเมืองภายในประเทศ การชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจทั่วโลกจะยังคงมีอยู่ บริษัทฯ ยังคงจำเป็นต้องปรับกลยุกต์ทางธุรกิจ พร้อมกับเตรียมความพร้อมที่รองรับผลกระทบต่อเนื่องดังกล่าวทั้งในด้านการขาย ?การผลิต? การเงิน และการพัฒนาปรับปรุงระบบสนับสนุนต่าง ?ๆ และเชื่อมั่นว่าจะสามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *