รีวิวหุ้นน้องใหม่ WICE บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์

ประเภทธุรกิจ บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร ได้แก่ การนำเข้าและส่งออกสินค้าโดยการขนส่งทางทะเลและทางอากาศ การให้บริการด้านพิธีการศุลกากร และการขนส่งในประเทศ
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ บริการ / ขนส่งและโลจิสติกส์
สถานะ Filing (ยื่นบริษัทเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์)
จำนวนหุ้นที่ IPO 150,000,000 หุ้น (ประชาชนทั่วไป 142,500,000 หุ้น และ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท 7,500,000 หุ้น) คิดเป็น 25% ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น รอข้อมูล
ราคา IPO รอข้อมูล
ราคา PAR 0.50 บาท
วันที่เริ่มซื้อขาย รอข้อมูล
ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นโยบายการจ่ายปันผล มากกว่า 50% ของกำไรสุทธิ
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น 0.62 บาท

วัตถุประสงค์ในการระดมเงินทุนครั้งนี้หลักๆ บริษัทจะนำไปสร้างคลังสินค้า และลงทุนซื้อรถบรรทุก

ประวัติของบริษัท

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“WICE” ย่อมาจาก Worldwide Industrial Commercial
Enterprise) (เดิมชื่อ บริษัท ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด) เริ่มดำเนินธุรกิจให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศในปี 2536 ซึ่งเน้นการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล โดยมีเส้นทางหลัก คือ ไทย-สหรัฐอเมริกา
ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างกลุ่มนักลงทุนชาวไทยรวม 70% และกลุ่มบริษัท Wice
Group ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทต่างชาติที่มีชื่อเสียงด้านธุรกิจเฟรท (Freight) ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์และประเทศฮ่องกงรวม
30% ต่อมาบริษัทได้ขยายการให้บริการครอบคลุมการให้บริการด้านพิธีการทางศุลกากร

โดยในปี 2545 และ ปี 2547 กลุ่มคุณอารยา คงสุนทร ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทได้มีการซื้อหุ้นของบริษัท
จากกลุ่มหุ้นส่วนชาวฮ่องกงและชาวสิงคโปร์ ตามลำดับ ส่งผลให้บริษัทถือหุ้นโดยคนไทย 100% และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทใหม่ ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2556 โดยวิธีการ
ควบบริษัท (Amalgamation) ระหว่าง บริษัท ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท พร็อมทเฟรท แอนด์ โลจิ
สติคส์ จำกัด, และ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด จัดตั้งเป็นบริษัทใหม่ แต่ยังคงใช้ชื่อเดิม คือ บริษัท ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเป็น 15.00 ล้านบาท และมีสำนักงานให้บริการอยู่ที่ท่าเรือแหลม
ฉบัง นอกจากนี้ ในเดือนธันวาคม ปี 2556 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเป็น 180.00 ล้านบาท และเข้าถือ
หุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 โดยมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท
(ทุนชำระแล้ว 225 ล้านบาท)

บริษัท ซันเอ็กซ์เพรส จำกัด (“SUN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียน
3.00 ล้านบาท โดยการร่วมทุนกันระหว่างกลุ่มนักลงทุนชาวไทยรวม 60% และกลุ่มนักลงทุนชาวสิงคโปร์และชาวฮ่องกงรวม
40% เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งให้บริการด้านพิธีการทางศุลกากร ซึ่งเน้นการ
ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ โดยมีสาขาตั้งอยู่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ร้อย
ละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว ปัจจุบับน SUN มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วทั้งสิ้น 54.00 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นใหญ่ คุณ อารยา คงสุนทร

สัดส่วนรายได้ของบริษัท

  1. การขนส่งสินค้าทางทะเล 55.81%
  2. การขนส่งสินค้าทางอากาศ 25.15%
  3. พิธีการศุลกากรและขนส่งในประเทศ 18.07%
  4. รวมรายได้เมื่อปี 2557 ทั้งหมด 676.77 ล้านบาท

ฐานะทางการเงินของบริษัท

 

wice

 

บริษัทมีสินทรัพย์รวม 358 ล้านบาท เมื่อปี 2557 หนี้สินน้อยมาก ส่วนของผู้ถือหุ้นเติบโตเป็น 278.22 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 62.44 ล้านบาท หรือกำไรขั้นต้น 25.83% และกำไรสุทธิ 9.23% หากมองที่ประสิทธิภาพการทำกำไรของบริษัทแล้วก็ถือว่าดี อย่างไรก็ตามธุรกิจโลจิสติกส์ค่อนข้างแข่งกันสูงแต่ WICE สามารถสร้างความแตกต่างด้านการบริการลูกค้าแบบครบวงจรตั้งแต่ประตูโรงงานผู้ส่งถึงปลายทาง หากบริษัทยังคงรักษาคุณภาพการบริการพร้อมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายได้แบบนี้ก็น่าจะเห็นการเติบโตของบริษัทหลังจาก IPO ไปเรียบร้อยแล้ว ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์และต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเมื่อสองปีที่ผ่านมา

เส้นทางหลักในการขนส่งทางทะเลและอากาศคือ ไทย-สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีรายได้และกำไรค่อนข้างดี บริษัทกำลังขยายเส้นทางการบริการในเอเชียเพิ่มขึ้นแต่กำไรจะน้อยลงเพราะระยะทางจะใกล้กว่าทำให้อัตราค่าบริการลดลงด้วย หากเศรษฐกิจในสหรัฐกลับมาดีขึ้นน่าจะทำให้รายได้ของบริษัทเติบโตขึ้นเช่นกัน ที่ผ่านมาต้นทุนค่าขนส่งลดลงเนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงอย่างมากจึงน่าจะส่งผลให้กำไรในปี 56 และ 57 ออกมาดี

ราคา IPO ยังไม่ได้เคาะออกมาทำให้ยังไม่แน่ใจว่าราคาหุ้นน่าจองซื้อหรือไม่ เอาไว้ผมได้ข้อมูลเมื่อไหร่จะมาอัพเดทนะครับ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *