ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

วิเคราะห์หุ้น YUASA บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

กลุ่มตระกูลมนูธรรม เริ่มประกอบธุรกิจเป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่ “YUASA” จากประเทศญี่ปุ่น ในนามของบริษัท ฟูยี เมอร์แคนไทล์ จำกัด ตั้งแต่ปี 2501 และในปี 2506 บริษัท ยัวซ่า แบตเตอรี่ประเทศไทย จำกัด จึงถูกก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มตระกูลมนูธรรม และผู้ร่วมทุนจากประเทศญี่ปุ่น คือ บริษัท ยัวซ่า คอร์ปอเรชั่น จำกัดประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตแบตเตอรี่ที่มีประวัติการดำเนินงานอันยาวนานของประเทศญี่ปุ่น ในสัดส่วนการลงทุน 60:40 ตามลำดับ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 6 ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์เพื่อการจำหน่ายภายในประเทศและได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยมีโรงงานแห่งแรก ตั้งอยู่ที่ 164 ซอยเทศบาล 55 ถ.สุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ บนเนื้อที่ประมาณ 14 ไร่ ปัจจุบันมีกำลังการผลิตสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ประมาณ 1.1 ล้านลูกต่อปี และแบตเตอรี่จักรยานยนต์ประมาณ 3 ล้านลูกต่อปี

ในปี 2540 เริ่มผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ชนิด Maintenance Free (YT) จำนวน 800 ลูกต่อเดือน (ปัจจุบันผลิตได้ประมาณ 120,000 ลูกต่อเดือน) และในปีเดียวกัน บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทย่อยคือ บริษัท ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจจำหน่ายแบตเตอรี่ภายในประเทศประเภทตลาดอะไหล่เพื่อการทดแทน (REM)

ต่อมาในปี 2543 บริษัทฯ เริ่มผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ชนิด Maintenance Free (MF) จำนวน 2,000 ลูกต่อเดือน (ปัจจุบันผลิตได้ประมาณ 15,000 ลูกต่อเดือน) และในเดือนกันยายน 2544 เริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงงานแห่งที่สอง และเริ่มทำการผลิตจริงเมื่อปี 2546 และปัจจุบันมีกำลังการผลิตกว่า 400,000 ลูกต่อปี

ในวันที่ 26 ตุลาคม 2544 บริษัทฯ มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จาก 10 บาทเป็น 5 บาท????? และต่อมาบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นบริษัทจดทะเบียน ในหมวดธุรกิจขนาดกลาง และได้เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ใหม่เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2545 ในชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “YUASA”

และจากลักษณะการประกอบธุรกิจในปัจจุบันที่ธุรกิจทุกแขนงต้องการความสำเร็จ ในสภาวะที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง ไม่ว่าจะด้านราคา คุณภาพและสินค้า และคุณภาพของกระบวนการผลิต เป็นแรงผลักดันให้บริษัทฯ มีการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าและระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล จนได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ มาตรฐาน IS09000 และต่อมาเมื่อเดือนตุลาคม 2545 บริษัทฯ ได้รับใบรับรองมาตรฐานที่สูงขึ้นในระบบบริหารคุณภาพ QS-9000 ซึ่งทำให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลได้ โดยเฉพาะกลุ่มชิ้นส่วนอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์และเพื่อการส่งออก และในเดือนธันวาคม 2548 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงงานที่ 2 ทั้งนี้เมื่อประมาณปลายปี 2550 ทางบริษัทได้รับใบรองมาตรฐานคุณภาพสินค้า ISO 9001 : 2000

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2547 บริษัทฯ มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จาก 5 บาทเป็น 1 บาท ต่อหุ้น ทำให้หุ้นสามัญจดทะเบียนเดิม 21,525,000 00 หุ้น เพิ่มขึ้นเป็น 107,625,000.00 หุ้น

และในวันที่ 1 เมษายน 2547 ที่ผ่านมาบริษัท ยัวซ่า คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น (YCJ) ซึ่งเป็นผู้ร่วมลงทุนหลักของบริษัท ได้ทำสัญญาควบรวมกิจการกับ บริษัท เจแปน สตอเรจ แบตเตอรี่ จำกัด ภายใต้บริษัทใหม่ที่ชื่อ บริษัท จีเอส ยัวซ่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (GYC) จึงเป็นเหตุให้ GYC เข้าข่ายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการโดยผ่านนิติบุคคล (YCJ) ที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการอยู่ก่อน (Chain principle) จนข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.53/2545 ภายหลังจากที่มีการควบรวมกิจการแล้ว ทางกลุ่ม GYC มีนโยบายที่จะโอนธุรกิจภายนอกประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรวมถึงการถือหุ้นของบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ให้อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทที่จัดตั้งใหม่ซึ่ง GYC ถือหุ้นร้อยละ 100 คือ บริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GYIN)

นอกจาก GYIN จะถือหุ้นในบริษัท ยัวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) แล้ว GYIN ยังได้ถือหุ้นร่วมกับกลุ่มสยามมอเตอร์ กรุ๊ป ในบริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด ผู้ผลิตแบตเตอรี่ ?GS? ซึ่งเป็นคู่แข่งของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามตัวแทนจาก GYIN ที่เป็นกรรมการของบริษัท และบริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด เป็นคนละชุดกัน และผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นของแต่ละบริษัท ยังช่วยถ่วงดุลอำนาจกันและกัน ดังนั้นจึงทำให้ช่วยลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ลงได้อีกทางหนึ่ง

ในปี 2548 บริษัท ได้ขยายเพิ่มกำลังการผลิตและปรับปรุงสายการผลิต ของโรงงานแห่งที่ 1 และ 2 โดยในโรงงานแห่งที่ 2 ได้ขยายกำลังผลิตจากเดิมที่ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ได้จำนวน 400,000 ลูกต่อปี เป็น 700,000 ลูกต่อปี และโรงงานแห่งที่ 1 ได้ปรับปรุงสายการผลิตและการเพิ่มสายการผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ชนิด Maintenance Free อีก 1 สายรวมเป็น 4 สายการผลิต ซึ่งจะทำให้รองรับการขยายตัวทั้งในตลาดรถใหม่และตลาดทดแทนภายในประเทศ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ  อันดับหุ้นปันผล ประจำเดือน มิ.ย. 2558

ในปี 2549 บริษัทได้ทำการประเมินราคาที่ดินและอาคาร ซึ่งตามรายงานการประเมินผู้ประเมินอิสระ ทำให้บริษัทได้บันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารจำนวน 56.52 ล้านบาท รายละเอียดเป็นไปตามหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2549 ข้อ 10 นอกจากนั้นบริษัทได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารที่เดิมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร มาเป็น การแต่งตั้งให้นายคัทซึมิ นากาโตะ ตัวแทนจากบริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2549 ที่ผ่านมา

ในปี 2550 บริษัทได้ปรับปรุงแบตเตอรี่รถยนต์ในบางรุ่น (Light Grid Battery) เพื่อลดปริมาณการใช้ตะกั่ว ในขณะที่คุณภาพของแบตเตอรี่ยังได้มาตรฐานเดิม รวมทั้งได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภท Maintenance Free สำหรับรถจักรยานยนต์ ชื่อรุ่น X-Super 5 โดยมีเป้าหมายที่จะจำหน่ายให้กับตลาดทดแทนภายในประเทศ ในปี 2551 นอกจากนั้นในปี 2550 บริษัทได้ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานที่ 1 ซึ่งใช้เงินลงทุนประมาณ 15 ล้านบาท

ในปี 2551 บริษัทได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยจาก อาคารมนูธรรมแมนชั่น เลขที่ 33 ซอยสุขุมวิท 51 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ไปอยู่ ณ 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

และเพื่อทำให้เกิดรายได้จากการเช่าและรายได้จากการบริการการผลิต รวมถึงการลดภาระค่าเสื่อมของโรงงานที่ 2 คณะกรรมการบริษัทจะได้มีมติเสนอผู้ถือหุ้นให้พิจารณาการให้เช่าอาคารโรงงานและสำนักงานของโรงงานที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ ณ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ กับบริษัท จีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรี จำกัด (ผู้เช่า) เพื่อผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยก ทั้งนี้บริษัทและผู้เช่า มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันคือ GYIN โดยถือหุ้นกับบริษัทฯ จำนวน 40.69% และถือหุ้นกับ ผู้เช่า จำนวน 60% นอกจากนั้นกลุ่มสยามมอเตอร์ กรุ๊ป ผู้ผลิตแบตเตอรี่ ?GS? ซึ่งเป็นคู่แข่งของบริษัทฯ ยังถือหุ้นในบริษัทผู้เช่าอีกจำนวน 40% และเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 ที่ผ่านมา ที่ประชุมวิสามัญผุ้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้ดำเนินการในเรื่องดังล่าว นอกจากนั้นบริษัทได้มีการออกแบบและผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถถัง เพื่อสนองความต้องการให้กับตลาดกองทัพ นอกจากนั้นยังมีเตรียมออกผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ใหม่ในรุ่น YTZ6V สำหรับบริษัทไทยฮอนด้าฯ อีกด้วย

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นๆ

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทย – ญี่ปุ่น โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก บริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประเทศญี่ปุ่น (?บริษัทร่วมทุน?) ทั้งนี้บริษัทฯเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่จักรยานยนต์ แบตเตอรี่รถบรรทุก แบตเตอรี่รถเพื่อการเกษตร และเรือประมง เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและ ส่งออกไปตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นผู้นำเข้าแบตเตอรี่อุตสาหกรรม ซึ่งใช้เป็นแหล่งพลังงานสำรองในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตจากบริษัทร่วมทุน และบริษัทในเครือ “YUASA” ทั้งนี้บริษัทฯได้ดำเนินงานมากว่า 45 ปีแล้วภายใต้เครื่องหมายการค้า “YUASA” ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทร่วมทุนประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้บริษัทฯยังทำการผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่บริษัทฯพัฒนาขึ้นเองอันได้แก่ “THUNDERLITE” และ “YUCON” ทั้งนี้บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าสิทธิบัตร (Royalty Fee) ให้แก่บริษัทร่วมทุน โดยค่าสิทธิบัตรเป็นรายลูกที่ผลิตสำหรับแบตเตอรี่ชนิดพื้นฐานทุกชนิด และคิดเป็นร้อยละจากยอดขายสำหรับแบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องการดูแลรักษา (Maintenance Free) ทุกชนิด ในการขายสินค้าของบริษัทฯนั้น การขายภายในประเทศในตลาดทดแทน (Replacement Equipment Market) ทางบริษัทฯจะจัดจำหน่ายผ่านบริษัท ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกโดยบริษัทฯถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 และการขายตลาดต่างประเทศที่อยู่นอกเหนืออาณาเขตประเทศ ไทย ลาว กัมพูชา พม่า การจัดจำหน่ายของบริษัทฯภายใต้เครื่องหมายการค้า “YUASA” บริษัทฯต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทร่วมทุนโดยปรกติบริษัทร่วมทุนจะช่วยหาตลาดส่งออกให้บริษัทฯในอีกทางหนึ่ง โดยบริษัทร่วมทุนอาจจะซื้อของทั้งจำนวนจากบริษัทฯหรือคิดเป็นค่านายหน้าในการขาย ถ้าเป็นการขายสินค้าภายในอาณาเขตของบริษัทฯหรือการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่นๆนั้น ทางบริษัทฯสามารถจัดจำหน่ายได้โดยอิสระ การจัดจำหน่ายนอกเหนือจากนี้จะจำหน่ายโดยบริษัทฯ โดยตรง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *